Östergötland
Landskapet Östergötland blev efter att inlandsisen drogs sig tillbaka befolkat av invandrare söderifrån. Det var kringvandrande jägarfolk som hade tillfälliga boplatser där de kunde jaga och fiska. Efter hand så blev dessa boplatser mer och mer permanenta och man övergick mer till att odla marken för att få föda. Det rörde sig om den mark som inte var så mycket översållad med sten utan relativt enkelt kunde odlas utan att först röjas. Den marken fanns främst mellan Vättern i väster och Östersjön i Öster. I norr begränsades området av Motala Ström och i söder av skogsmarkerna som började strax söder om Omberg och gick österut strax söder om Linköping.Efter hand utvecklades en samhälls-struktur som bestod av 3 maktcentra, en kring centrala delen med Linköping i centrum, en i den östra delen med Söderköping i centrum och en i den västra delen med Skänninge i centrum. Samtidigt växte en juridisk organisation fram som organiserades i härader. I Östergötland fanns 18 härader och dessa var jämnt fördelade mellan de 3 maktcentra med 6 kring varje. Varje härad hade en domare som kallades för häradshövding och som var ordförande vid häradstingen där rättstvister avgjordes. De 3 maktcentrana går igen i kyrklig indelning i form av prosterier och således fanns det en prost i Skänninge, Linköping och Söderköping. Landskapet var även indelat i socknar men dessa följer inte alltid häradsindelningen och kan därför kanske kopplas till den kyrkliga indelningen under andra delen av 1200-talet. Man kan se det i form av att vissa byar har delats mellan 2 socknar. Här har byn funnits innan socknen bildats. Anledningen till delningen var förmodligen att man ville få ett tillräckligt stort skatteunderlag för kyrkan som fanns i varje socken. Om det rörde sig om 2 små socknar blev detta viktigt. Socknens gränser verkar ofta vara de samma som en stormansgårds gränser och om det fanns flera näraliggande blev det huvudgårdens och i många fall den som redan hade en gårdskyrka. Under första halvan av 1200-talet genomförde Kungen ihop med kyrkan en reform som tvingade kyrkägaren att släppa ifrån sig kyrkobyggnaden till kyrko-organisationen och därmed också rätten att tillsätta präster, vilket tidigare hade varit en självklar rätt för patronatsrätts-innehavaren. Just denna rätt verkar ha levt kvar ytterligare en tid vilket avspeglar sig i flera donationsbrev kring just denna. Vad den då innebar vet vi inte så mycket om.
nässja
Domarringen i Nässja.