Ledberg socken
Ledberg ligger några kilometer sydväst om Linköping alldeles intill Svartån. x

Under medeltiden fanns här en romansk stenkyrka, som låg på samma höga ås som Ledbergs kulle, landskapets största gravhög. Den bestod av ett långhus byggd av finhuggna kvaderstenar av kalksten och i väster ett torn. Under medeltidens senare del välvdes kyrkan med kryssvalv, som av fynd att döma murats i tegel. I öster fanns ett rakslutet kor, vissa spår antyder att det också funnits en absid. Under 1600-talet upptogs fönster och 1677 byggdes en läktare där ”ett vackert positiv från Lidköping” placerades. År 1698 anordnades ett altarskrank och tio år senare uppförde Lars klockare både vapenhus och klockstapel. Carl Fredric Broocman berättar i mitten av 1700-talet om Leberg eller Ledeberg, såsom hon kallas i gamla munkebrev: "Hardt inwid Kyrkon är en stor Kalkstens Backe, urpå hwars kulle är en ansenlig Attehög, som gifwer anledning at tro, thet här bodt en stor Höfding i forna tider, och at Kyrkan i anseende thertil blifwidt kallad Ledreberg och icke Leberg, som hon nu kallas; ty ordet Ledre betydde fordom en stor Höfdings wåningsplats: och [..] med ordet Berg förstås ett HERrans Hus och Tempel, [...]. Kyrkan är uppmurad af Kalksten och står på Krono grund, en mil ifrån Linköping och en fjerdedels mil ifrån Moder-Kyrkon, hållandes i längden 45 och en fjerdedels aln, och i bredden 16 alnar. Thes Altartafla är aldeles lika med Biörkebergs, [...], och Prädikstolen förärad af Öfwersten Gustav Koskull på Odensfors år 1676. Han har ock år 1673 förärat til Kyrkon en Ljus-krona med 6 pipor, som har på Klotet en sådan skrift: Gud och Konungen till æHRa, FIEnDen och AnDRa LögeHunDar Till föRTret.. Af Antiquiteter är i Kyrkon ett Påwiskt Rökelse-kar. Tekn ser man, at Kyrkan en gång afbrunnit, fast än här ingen wet när thet skedt: men år 1708 then 9 augusti om natten har Åskan slagit nid uti Klockstapeln, brändt up thensamma och smält Klockorna, som sedan blifwit omgutne och upphängde mellan twänne Bockar med Skurutak öfwer, til thes år 1720 en ordentelig Stapel blef byggd; ; ; hwilken dock nedtogs år 1745, tå wid Kyrkon ett Torn byggdes, theruti Klockorna uphängdes. Af gamla Minnesmärken är här insatt en Runsten uti Sacristie-muren, hwars Runor til en del af åldern äro förtärde. Följande äro dock synlige:"

© 2015 Sören Lindhe