Styra socken
Styra socken ligger i Aska härad i västra delen av Östergötland. Dess läge mellan Skänninge, Vadstena och Motala gör att det ligger i den bördigaste delen av Östergötland.

s

Sockengränserna som de var när socknarna avskaffades.

d
Utdrag ur karta från 1655. Källa Lantmäteriet.

Här har bedrivits jordbruk sedan stenåldern som flera fynd av stenyxor bevisar.
Av fornlämningarna kan man dra slutsatsen att den äldsta bosättningen anlades vid Nedre Götala. Det finns även spridda fornlämningar i form av gravar vid 2 grustag. Dels Styra bys grustag och dels Övre Götalas grustag. Dessa har upptäckts när man tagit grus då de framkommit när gruset kasat ner i hålan. Dessa har på grund av rasrisk varit svåra att undersöka. Man vet heller inte om det har funnits fler gravar i anslutning till dessa som kan ha förkommit i grushanteringen.
© 2014 Sören Lindhe. Senast ändrat 2015-07-25.