Varv socken
Varv socken ligger i Aska härad i västra delen av Östergötland. Dess läge mellan Skänninge, Vadstena och Motala gör att det ligger i den bördigaste delen av Östergötland. Här har bedrivits jordbruk sedan stenåldern.

x
Utdrag ur karta från Fornsök, Riksantikvarieämbetet.

Broccman skriver: Vid pass 500 menniskior bo uti socknen, som består af 26 1/4 hemman, bland hwilka 3 1/8 äro Skatte, 16 Krono, 4 1/8 frälse, 2 frälse säteri, och ett prästegården. Hennes längd såväl som bredd är 3 ottondels mil, och gränsar hon uti Öster till Lönsås och Fornås, i söder till Wallerstad, i wäster till Styra, i norr till Kjälfwesten, Winnerstad och Ask. Ingen skog är uti socknen, och består jordmån, norr ut, av sandjord, men å östra, södra och wästra sidorna av svartmylla, sand och lera. Utsädet vid en helgård kan wara 8 a 10 tunnor årligen, och är till hemmanen liten äng och föga mulbete. Kalksten finns här i backar och gården åtskillingstädes; dock brännes här ingen kalk för vedbrist skull. En liten socken-allmänning, Långskogen kallad, är här, som år 1753 blivit helt under hemmanen i socknen: och emedan kyrkan i långliga tider årligen njutit 31 daler 16öre R:mt i skatt av de torpare som bott på denna allmänningen för delningen, så beviljade sockenmännen enhälligt vid delningen att kyrkan allt framgent skulle njuta samma skatt tillgodo. Ett enda säteri är här nämligen: Sörby, som består av 2 hemman frälse-säteri och 1 hemman berustat krono-säteri, N 6 vid skeninge Compgnie. Thet ligger ett ottondedels mil från kyrkan, och har ansenlig åker, nödtorftig äng och mulbete, litet risbränsle uti hagarna, nyligen a nlagt tegelbruk och kalkugn, 7 rå och rörs torp, förutom ryttaretorpet, och 2 torp på långskogen. Nyssnämda hemman blev byggda till säteri af general-Majoren Paeder And. Linderoth: sedan hafwa översten –Hans Ulfsparre och General-Lieutenanten Anders Wennerstedt ägt säteriet, af hwilket öfvwersten och riddaren Simon Jacob Wennerstedt nu är ägare. Kyrkoherde bostället är beläget vid kyrkan, och består av ett hemman med 12 a 14 tunnors utsäde, liten äng, och knappt mulbete uti en hage, där och litet risbränsle är, samt på ägorna ett torp. Jacob Wulff är nu pastor wid församlingen sedan år 1752.
© 2015 Sören Lindhe