Varv ödekyrka
Varvs äldsta kyrka revs 1860 i samband med att man hade bestämt att man skulle slå ihop Styra och Varv socknar. Man byggde då den nya Varv-Styra kykan som ligger uppe vid riksväg 32. Idag finns bara en ödekyrkogård kvar.

varv
Carl Fredric Brookman skriver i sin bok "Beskrivning över Östergötland", 1760:


"Hwarf, Consistoriel och Moderkyrka för Styra. Kyrkan står på kronogrund, 3 fjerdedels mil ifrån Skeninge, och är uppbyggd av huggen kalksten till 29 alnars längd och 10 och en halv alns bredd, med ett högt och ansenligt torn. Altartaflan är ifrån Påwetiden och är hon beprydd med kristi korsfästelse, samt med 12 apostlar och 4 evangelisters bilder; men predikstolen av bildhuggarearbete, med de 4 evangelisters bilder utsirad, är till kyrkan förvärvad av General-majoren Paeder Andersson Linderoth för år 1673. Denne herrn har sin grav i koret, och ses hans bild uti fullkomlig kropps gestalt med harnesk, samt hans frus bild uthuggne på gravstenen, som har en sådan råskrift: Haer ligger begrafwen den aedle och waelborne Herre, Herr PAEDER ANDERSSON LINDEROTH till Sörby och Ingmarstorp, fordon hans Kongl. Maj:ts til Swerige tro man , Öfwerste och General-Major til Haest, samt Krigsråd, afsomnade i Christo år 16- -d.- - med hans kaera fru, fru CHATARINA AGNETA NAGEL till Sörby och Ingmarstorp. 16- - Gud deras sjael frögde. Upsatt år 1659. Eljest är ingen ting serdeles märkvärdigt i kyrkan, undantagandes en kalk med lydande påskrift: Hauriat hinc populus vitam te fangvine facro: En ! fluit aeternus quem sudit vulnere Christus. Uti tornet hänga kyrkans klockor, och läses på den större uti munkstil: Anno Domini MCDVI. Gelp Maria. Amen.

Ref:Carl Fredric Brookman, "Beskrivning över Östergötland", 1760.


varv2
© 2015 Sören Lindhe